Të rejat

ÇFARË ËSHTË SEGREGIMI I SHKOLLAVE – MATERIALE TRAJNIMI

Segregimi është një nga format më të vështira të ndarjes. Nuanca negative që zakonisht ia atribuojmë konceptit të segregimit është për shkak të lidhjes së tij me pabarazinë:

nga njëra anë, segregimi vjen nga pabarazitë; nga ana tjetër, segregimi ngrin pabarazitë, duke i përkeqësuar ato. Në këtë modul, ne vëzhgojmë segregimin e shkollave si një faktor kryesor i dinamikës së pabarazisë.

Pavarësisht reformave të sistemit arsimor të dekadave të fundit që synonin të reduktonin mundësitë e pabarabarta, futja e një modeli tregu konkurrues në sistemet arsimore inkurajon format e segregimit.

Ne kemi nevojë për mjete specifike për të vëzhguar dhe për të trajtuar segregimin e shkollave, si dhe për të vlerësuar këtë fenomen në strukturën e tij.

Objektivat e modulit: Ky modul ofron një përmbledhje të shkurtër të përkufizimit të segregimit të shkollave. Duke u nisur nga historia e konceptit, moduli synon të japë instrumente bazë për të vëzhguar dhe analizuar fenomenin. Në veçanti, objektivat e modulit janë:

  • Të ofrojë një konceptualizim të segregimit të shkollave.
  • Të eksplorojë mënyrat kryesore për të vlerësuar dhe matur segregimin e shkollës.
  • Të përcaktojë një kuti mjetesh për vëzhgimin e segregimit të shkollës.

Përmbledhja e modulit: Ky modul është i strukturuar në tre njësi, të gjitha të lidhura me tre objektivat e përmendura.

Kapitulli 2.1. Përkufizimi i segregimit të shkollës. Ofron një përshkrim të shkurtër të segregimit të shkollës. Duke u nisur nga përkufizimet që gjenden më shpesh në literaturë, ne japim një përshkrim të fenomenit të segregimit të shkollës, duke marrë parasysh nxitësit dhe format e tij kryesore.

Kapitulli 2.2. Matja e segregimit të shkollave, ndihmon në kuptimin e indekseve të segregimit që përdoren shpesh në kërkime. Këtu, ne shpjegojmë logjikën pas këtyre indekseve, për të ndihmuar lexuesin të interpretojë më lehtë kuptimet e tyre.[XB2]

Kapitulli 2.3. Bërja e bilancit: vlerësimi i segregimit të shkollave në territorin tuaj, përfundon modulin duke ofruar udhëzime të dobishme për të analizuar dhe interpretuar segregimin e tyre.