Të rejat

ÇFARË MUND TË BËHET? – MATERIALE TRAJNIMI

Në modulet e mëparshme ne kemi propozuar disa materiale mësimore për të kuptuar më mirë segregimin e shkollave si një fenomen kompleks, duke u fokusuar në nxitësit dhe implikimet e segregimit socio-ekonomik në shkolla, si dhe mjetet për të kuptuar dhe vlerësuar ndarjen e shkollave në nivel lokal.

Në këtë modul ne do të fokusohemi në politikat dhe strategjitë për të parandaluar, kufizuar ose menaxhuar efektet e segregimit të shkollave. Kapitujt e këtij moduli raportojnë dëshmi nga kërkimet shkencore dhe praktikat nga kontekste të ndryshme brenda dhe jashtë Evropës. Ato nuk janë përzgjedhur si “praktikat më të mira”, por si një katalog idesh dhe mjetesh që mund të jenë frymëzuese për vendimmarrësit e tjerë.

Një sërë faktorësh kontekstualë duhet të merren parasysh këtu për aq sa mund të formojnë konturet dhe rezultatet e ndryshme të këtyre politikave në qytetet evropiane. Para së gjithash, qytetet përjetojnë nivele të ndryshme të segregimit rezidencial, të cilat kanë një ndikim në modelet e ndarjes së shkollave dhe për rrjedhojë në politikat dhe programet e nevojshme për ta trajtuar atë. Së dyti, kapaciteti dhe autonomia e autoriteteve dhe shkollave lokale dhe rajonale mbështetet në qeverisjen e sistemit shkollor, gjë që e bën të nevojshme identifikimin e aktorëve kryesorë dhe kapacitetet e tyre gjatë hartimit të një politike në çdo kontekst specifik. Së fundi, karakteristikat e konteksteve modulojnë efektet e politikave, kështu që një politikë mund të prodhojë rezultate shumë të ndryshme kur zbatohet në kontekste të ndryshme. Në këtë sfond, politikëbërësit ftohen t’i lexojnë këto materiale duke marrë parasysh kontekstin specifik në të cilin veprojnë.

Objektivat e modulit: Moduli 5 synon të ofrojë informacion dhe reflektim mbi një gamë të gjerë politikash dhe mjetesh për t’u marrë me segregimin e shkollave. Në veçanti, objektivat e këtij moduli janë:

  • Identifikimi i politikave dhe strategjive të ndryshme për të parandaluar, kufizuar ose menaxhuar segregimin e shkollës dhe implikimet e tij
  • Të kuptojmë se si këto politika dhe strategji mund të ndikojnë në dimensione të ndryshme të segregimit të shkollave
  • Të kuptojmë se politika të ngjashme mund të kenë efekte të ndryshme sipas konteksteve ku ato zbatohen.

Përmbledhja e modulit: ky modul është i strukturuar në 5 njësi

Kapitulli 5.1. Furnizimet shkollore

Kapitulli 5.2. Politikat e pranimit

Kapitulli 5.3. Politikat e informacionit

Kapitulli 5.4. Politikat kompensuese

Burim