Të rejat

CILAT JANË PASOJAT E SEGREGIMIT TË SHKOLLAVE? – MATERIAL TRAJNIMI

Segregimi i shkollës merr forma të ndryshme në kontekste të ndryshme (Moduli 2) dhe shkaktohet nga faktorë të ndryshëm (Moduli 3). Megjithatë, shprehjet e ndryshme të segregimit të shkollave kanë të përbashkët se të gjitha ato kanë një ndikim negativ në mundësitë sociale dhe arsimore, si dhe në kohezionin social, si në afat të shkurtër ashtu edhe në atë afatgjatë. Në këtë modul, ne ilustrojmë pasojat negative të segregimit të shkollave, të cilat ndihmojnë për të kuptuar nevojën për të trajtuar këtë problem në qytetet evropiane. Cilat janë këto efekte? A janë të pranishme vetëm në fushën e arsimit? A ndikon ndarja në mënyrë të barabartë te studentët me origjinë të ndryshme sociale?

Objektivat e modulit: Ky modul synon të ofrojë informacion dhe diskutime mbi gamën e gjerë të pasojave që rrjedhin nga segregimi i shkollës. Në veçanti, objektivat e modulit janë:

  • Për t’iu qasur efekteve negative të shumëanshme të segregimit të shkollës
  • Të reflektojë mbi marrëdhënien ndërmjet segregimit të shkollës, pabarazisë sociale dhe kohezionit social
  • Për të shqyrtuar ndikimin arsimor të segregimit të shkollës
  • Përmbledhja e modulit: Ky modul është i strukturuar në 2 njësi. Secila prej tyre i përgjigjet ndikimit të segregimit të shkollës në fusha specifike.

Kapitulli 4.1. Segregimi i shkollës dhe pabarazia e mundësive arsimore i afrohen mënyrave në të cilat përbërja e shkollës cenon mundësitë e nxënësve. Ai merret me mekanizmat e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë përmes të cilëve segregimi i shkollës redukton mundësitë arsimore të fëmijëve. Gjithashtu, kapitulli fokusohet në efektet negative të segregimit në performancën e nxënësve më të pafavorizuar, si dhe në performancën e sistemit arsimor në përgjithwsi.

Kapitulli 4.2. Segregimi i shkollës dhe kostot sociale shqyrtojnë ndikimet sociale përtej sistemit shkollor. Ne tregojmë efektet e shumta shoqërore të segregimit të shkollave, të tilla si rritja e racizmit, përjashtimi social ose pengesa ekonomike. Kjo njësi paraqet dëshmi empirike që ilustrojnë pasojat e pafavorshme sociale të ndarjes së shkollës.

Burimi