Të rejat

Edukimi Youth Mind: Përfshirja e të rinjëve emigrant/minoriteteve, mosdhunimi, edukimi i diversifikuar (yMind) – Trajnimi gjithëpërfshirës mbi  kompetencat për diversitetin ne mjedisin shkollor.

Ne vazhdojmë serinë tonë te Praktikave të mira.

Objektivi I përgjithshëm i  projektit yMind është të forcojë kapacitetin e mësuesve profesional, të rinjve dhe punonjësve të komunitetit për zbatimin e edukimit të diversifikuar për përfshirje më të mirë sociale të nxënësve në disavantazh përmes përmirësimit të dy modeleve të praktikave të mira në mjediset e arsimit formal dhe joformal në katër shtete anëtare të BE-së: Austri, Bullgari, Gjermani dhe Greqi.

Për të arritur këtë, partnerët e yMIND do të përshtatin dhe testojnë dy modele trajnimi të praktikave të mira që ndërlidhin tre tema thelbësore në një model edukimi më holistik:

(1) kuptimi i diversitetit, respektimi i dallimeve, përfshi, rja e atyre që lidhen me multietnicitetin

(2) promovimi i barazisë gjinore dhe parandalimi i dhunës me bazë gjinore (GBV) dhe

(3) parandalimi i bullizmit dhe diskriminimit.

Materialin e parë professional nga ky projekt mund ta gjeni këtu: Comprehensive diversity competence training in school setting: Synopsis of a good-practice model I with practical toolbox for piloting and taking to scale within the yMIND project in four EU countries