Të rejat

Fëmijët romë – segregimi i shkollës nga përfaqësimi negativ social

Qëllimi kryesor i këtij punimi është të identifikojë dhe analizojë perceptimet dhe përfaqësimet sociale që funksionojnë në nivelin e shumicës sw fëmijëve përsa i pwrket përkatësisë rome, si përcaktues social të përshtatjes dhe mospërshtatjes në shkollë.

Objektivat kryesore të nënvizuara nga ky hulumtim janë:

  • Identifikimi i marrëdhënieve të vendosura në klasë, duke ndjekur sjelljet dhe qëndrimet reciproke të romëve dhe shumicës së fëmijëve.
  • Nënvizimi dhe matja e shkallës së përshtatjes dhe integrimit të fëmijëve romë në kolektivin e klasës dhe e kohezionit në grup.
  • Verifikimi i mundësisë së reduktuar të pranimit të fëmijëve romë në një klasë të formuar nga shumica e nxënësve.
  • Vendosja e një korrelacioni midis përfaqësimeve negative sociale dhe një shkalle të reduktuar ndjeshëm të pranimit të fëmijëve romë nga një shumicë kolektive.

Segregimi i shkollës nga përfaqësimi negativ social