Të rejat

Festojmë përfshirjen në arsim: Forumi Global i Shkollave Gjithëpërfshirëse

Përfshirja në arsim – Kalimi nga politika në praktikë

Eventi mbledh praktikues nga rajone të ndryshme anembanë botës për të shkëmbyer përvoja dhe për të nxjerrë në pah praktikat premtuese dhe novatore që do të kanalizohen te politikëbërësit dhe palët kryesore të interesuara. Forumi do të inkurajojë më tej sinergjitë ndërmjet praktikuesve, shkollave dhe komuniteteve në nivel lokal, rajonal dhe global për më shumë ndikim.

Mësuesit, drejtorët dhe personeli i shkollës janë në vijën e parë në kërkimin e përfshirjes, por ata nuk janë gjithmonë të përgatitur mirë, të mbështetur dhe të fuqizuar për të dhënë mësim dhe për të krijuar mjedise mësimore mikpritëse për një popullatë të larmishme studentore.

Shkollat ​​duhet të reformohen dhe praktikat duhet të përmirësohen në mënyra që mësuesit të ndihen të mbështetur për t’iu përgjigjur pozitivisht diversitetit dhe për të promovuar barazinë gjinore.

Bashkëpunimi ndërmjet shkollave është gjithashtu shumë i rëndësishëm pasi mund të ndihmojë në uljen e polarizimit të shkollave, në dobi të veçantë të atyre nxënësve që janë të margjinalizuar në skajet e sistemit. Bashkëpunimi shkollë-shkollë mund të forcojë gjithashtu kapacitetin e organizatave individuale për t’iu përgjigjur diversitetit të nxënësve.

Burimi