Të rejat

Gjurmimi  i programeve ekzistuese të trajnimit të cilësive gjithëpërfshirëse brenda Rajonit të Evropës Juglindore

Hartimi i studimit të gjurmimit për “Programet e Trajnimit të Arsimit Gjithëpërfshirës” synonte të identifikonte dhe analizonte modulet dhe programet ekzistuese që lidhen me arsimin gjithëpërfshirës në të gjithë rajonin. Studimi u fokusua në mbledhjen e të dhënave për të informuar rreth rritjes së aktiviteteve aktuale të edukimit të mësuesve, duke shfrytëzuar vizitat në terren dhe workshop-et për të vmbështetur  informacionet e gjetura dhe për të gjeneruar më tepër  njohuri . Komponentë të ndryshëm të modelit të sistemit të aktiviteteve u përdorën për të hartuar aktivitete të ndryshme trajnimi, duke filluar nga edukimi fillestar i mësuesve deri te vazhdimi i zhvillimit profesional dhe i programeve të mësimdhënies. Rezultatet theksuan një spektër iniciativash të ofruara nga subjekte të ndryshme, të cila shfaqën metoda dhe rezultate të larmishme. Studimi theksoi rëndësinë e të kuptuarit dhe adresimit të fazave të ndryshme të zhvillimit profesional, duke nisur me trajnimi fillestar deri te mbështetja dhe mentorimi i vazhdueshëm, për të nxitur praktikat e arsimit gjithëpërfshirës në mënyrë efektive.