Të rejat

Katalogu i praktikave të mira për shkollat ​​gjithëpërfshirëse

Ky Katalog i Praktikave të Mira mbështet punën e gjerë që ETUCE ka bërë në vitet e fundit për barazinë dhe përfshirjen në arsim. Qëllimi kryesor i këtij Katalogu të Praktikave të Mira është të krijojë një burim për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e mjediseve të të mësuarit gjithëpërfshirës të qëndrueshëm në kontekste të ndryshme kombëtare dhe lokale me synimin për t’u ofruar sindikatave arsimore dhe bashkëpunëtorëve të tyre mjete dhe metoda konkrete dhe novatore të përfshirjes sociale në profesionin e arsimit dhe të mësuesit.

Katalogu_Shkollat_Gjithëpërfshirëse