Të rejat

Konceptet dhe teoritë e pabarazisë në Evropën e paskrizës

Projekti UPLIFT synon të kuptojë proceset themelore të riprodhimit të pabarazive sociale urbane dhe përgjigjet e dhëna në këtë situatë në lidhje me ndërhyrjet e mundshme të politikave publike ndaj kurthit të pabarazisë. Suksesi i një ndërhyrjeje bazohet në identifikimin dhe kuptimin e nxitësve të pabarazive dhe ndërvarësive të tyre. UPLIFT ka njohur rëndësinë e pozicionit të adoleshentëve dhe të rinjve përsa i përket mundësive dhe kufizimeve të tyre dhe synon të ofrojë një analizë gjithëpërfshirëse empirike të zhvillimeve më të gjera strukturore, institucionale dhe lokale, në kontekst specifik. Ky raport përmbledh konceptet, teoritë dhe debatet kryesore të shkencave sociale në lidhje me pabarazinë që mbështesin dizajnin shkencor të UPLIFT.

Projekti UPLIFT ka të bëjë me zhvillimet sociale dhe ekonomike në Evropë në vazhdën e krizës financiare të vitit 2008 dhe fokusohet në dinamikën në rajone urbane funksionale të madhësive të ndryshme dhe konteksteve të ndryshme kombëtare.

Konceptet e pabarazise te rishikuara ne tetor 2021