Të rejat

Kujdesi dhe edukimi në fëmijërinë e hershme në raste urgjente

Për fëmijët e vegjël të prekur nga kriza, Kujdesi dhe Edukimi ne fëmijërinë e hershme  (ECCE) është jetik. Jo vetëm që kujdesi dhe edukimi janë të drejta themelore, por ato shërbejnë si një mbrojtës kundër ndikimeve negative të krizës dhe luajnë një rol kritik në mbrojtjen e individëve dhe kohezionin social të komuniteteve. ECCE është një komponent kritik i reagimit humanitar dhe i EiE. Është ndërsektoriale, duke arritur përtej arsimit për të adresuar nevojat e shumëanshme të fëmijëve të vegjël të ndikuar nga krizat. Duke qenë se vitet e para të jetës janë një periudhë kritike për zhvillimin e trurit, edukimi dhe kujdesi gjatë viteve më të hershme kanë ndikime të qëndrueshme në arsim, shëndet dhe mirëqenie. Përfitimet shoqërore janë vërtetuar gjithashtu, me hulumtime që tregojnë se investimi në ECCE mund të zvogëlojë kostot sociale dhe të nxisë rritjen ekonomike. Programimi ECCE mbron fëmijët e vegjël nga efektet më të këqija të krizës, ofron një platformë për kujdesin dhe mbështetjen psikosociale dhe rikthen një ndjenjë normaliteti dhe rutinë për të ndihmuar në zbutjen e ndikimeve të dëmshme të krizës. Për më tepër, në mjediset humanitare programimi ECCE mund të shërbejë si një mekanizëm për ofrimin e shërbimeve të tjera të ndërlidhura, të tilla si ndërhyrjet shëndetësore dhe ushqimore dhe objektet e ujit, kanalizimeve dhe higjienës (ËASH).

Burim

Foto