Të rejat

Le të iniciojmë ndryshimin së bashku!

Në datat 19-21 Prill 2024, në ambientet e Family wellness Hotel Marina në Patince, u zhvillua trajnimi i edukatorëve në kuadër të projektit ndërkombëtar Inclusion4Schools, i mbështetur nga programi i kërkimit dhe inovacionit Horizon 2020 i Bashkimit Europian nën Kontrata numër 101004653. Trajnimi tre-ditor u mbajt me titullin “Të iniciojmë ndryshimin së bashku!” 4K – Shembuj të praktikave të mira në arsim – Komunikim, kritik, kreativitet dhe  shembuj mbështetës të komunitetit. Trajnimi ishte i orientuar drejt zhvillimit të qëndrimeve gjithëpërfshirëse dhe komunikuese. Programi përbëhej nga seminare, workshop-e, praktikimi i shembujve  të praktikave të mira, mbi temat e përmendura në titullin e trajnimit.

Zbatimi i ushtrimeve individuale dhe workshop-eve u nda në të gjithë kohëzgjatjen e trajnimit, pra në tre ditë. Dita e parë filloi me hapjen zyrtare të programit dhe prezantimin e projektit dhe edukimit nga Dr. Habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD., Zëvendës Rektore e Universitetit J. Selye dhe koordinatore e projektit Inclusion4Schools për Republikën Sllovake dhe Dr. Kolegji Teologjik Ëesley). Pas fillimit të trajnimit, pjesëmarrësit ndoqën një workshop me temë “Puna ne ekip dhe zhvillimi i komunitetit” – Shembuj të praktikës së mirë në frymën e psikologjisë pozitive dhe edukimit gjithëpërfshirës. Programi i trajnimit në ditën e dytë u nda në një program përgjatë mëngjesit dhe në programin e  pasdites. Në mëngjes u zhvilluan ushtrime dhe u mbajtën workshop-e me temën “Vetëvlerësimi dhe vetë-zhvillimi” – Shembuj të praktikave të mira duke përdorur teknikat e ristrukturimit, rivlerësimit dhe “Mendimi reflektues dhe qasja krijuese” – Shembuj të praktikës së mirë rreth të menduarit reflektiv dhe qasjes kreative dhe  edukative. Pas pushimit të drekës, pjesëmarrësit përfunduan ushtrimet që lidheshin me  situatat rreth temës “4K – Ushtrime Pedagogjike dhe Situative”- Shembuj të praktikës së mirë në frymën e të menduarit kritik, komunikimit, kreativitetit dhe bashkëpunimit. Pjesëmarrësit mundën të provonin ushtrime praktike të mira në forma të ndryshme, në grupe të vogla dhe të mëdha, duke paraqitur procesin krijues dhe duke demonstruar qasje komunikative dhe marrëdhënie të pasura ndërpersonale. Trajnimi, workshop-et dhe ushtrimet përfshinin gjithashtu diskutime të pasura, shkëmbime përvojash, reflektime të përbashkëta, të cilat pjesëmarrësit patën mundësinë t’i shprehin si gjatë programit ashtu edhe gjatë seminarit të pasdites. kishte hapësirë të disponueshme për të eksploruar opinione, reflektime, vlerësime dhe përfundime në ditën e fundit të trajnimit, që ishte edhe akti përfundimtar i programit treditor.

Trajnimi tre-ditor i titulluar “Të iniciojmë ndryshimin së bashku” në kuadër të projektit Inclusion4Schools, i organizuar dhe i ndjekur nga pala sllovake e projektit ndërkombëtar, ishte një sukses. Trajnimi u zhvillua me pjesëmarrjen e dyzet mësuesve të regjistruar nga pjesë të ndryshme të Republikës Sllovake. Lektorët universitarë të cilët ishin përgjegjës për zhvillimin dhe  mësimdhënien gjatë worjshop-eve, seminareve dhe ushtrimeve, përkatësisht: dr. univ. Agáta Csehiová, PhD., Profesor i Asociuar në Fakultetin e Edukimit UJS, Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD., profesore asistente në Fakultetin e Edukimit UJS, dhe studiuese e lartë në Shkollën e Edukimit në Kolegjin Katolik J. Ëesley, Eva Thun, PhD. Bazuar në komentet dhe opinionet e shprehura nga pjesëmarrësit e trajnimit, mund të konkludohet se trajnimi përmbushi objektivat e tij, përkatësisht ofrimin e trajnimeve për mësuesit për të zhvilluar qëndrime më shumë  gjithëpërfshirëse dhe komunikuese, të adaptueshme për praktikën arsimore.