Të rejat

Lufta kundër racizmit: fundi i segregimit në shkolla dhe ndalimi i ksenofobisë në media

Lufta kundër racizmit: fundi i segregimit në shkolla dhe ndalimi i ksenofobisë në media

  • Mediat që promovojnë gjuhën e urrejtjes dhe ksenofobinë nuk duhet të marrin fonde nga BE dhe kombëtare.
  • Rishikimi i kurrikulave të arsimit për të luftuar stereotipet diskriminuese
  • Udhëzimet e BE-së të nevojshme për të luftuar racizmin në sport; shtetet anëtare duhet të vendosin dënime efektive

Euro deputetët kërkojnë që politikat publike për kulturën, median, arsimin dhe sportin të përdoren për të çrrënjosur racizmin strukturor dhe për të promovuar vlerat e BE-së të tolerancës dhe përfshirjes.

Në një rezolutë të miratuar të martën nga 495 vota kundër 109 dhe 92 abstenime, eurodeputetët u bëjnë thirrje mediave të ndalojnë përhapjen e narrativave stigmatizuese që çnjerëzojnë anëtarët e grupeve të veçanta etnike ose racore, për shembull duke synuar emigrantët si burim të problemeve ekonomike dhe sociale. Ata propozojnë ndalimin e financimit të BE-së dhe shtetit për mediat që nga autoritetet kompetente konstatohen se promovojnë gjuhën e urrejtjes dhe ksenofobinë.

Ata propozojnë gjithashtu që të gjithë rregullatorët kombëtarë audiovizualë duhet të pajisen me kompetencat për të penalizuar programet që promovojnë përmbajtje raciste.

Rishikimi i programeve shkollore, fundi i segregimit në shkolla dhe kthimi i veprave kulturore

Eurodeputetët bëjnë thirrje që kurrikulat e arsimit të rishikohen për të luftuar paragjykimet dhe për të çrrënjosur stereotipet që çojnë në diskriminim sot. Historia e pakicave evropiane duhet të përfshihet në studimet përkatëse. Autorët, historianët, shkencëtarët, artistët dhe figura të tjera me prejardhje të ndryshme racore dhe etnike duhet të përfshihen në materialet kryesore arsimore, thonë eurodeputetët.

Eurodeputetët kërkojnë eliminimin e ndarjes racore dhe etnike që ekziston ende në sistemet arsimore të disa vendeve të BE-së. Stafi mësimdhënës nga grupet e pakicave racore dhe etnike duhet të ketë akses të barabartë në punët e mësimdhënies, thonë ata.

Shtetet anëtare duhet gjithashtu t’i pajisin të gjithë mësuesit me aftësitë që u nevojiten për të promovuar përfshirjen dhe për të luftuar diskriminimin në sistemin arsimor. Programet e të mësuarit gjatë gjithë jetës duhet t’u ofrohen gjithashtu nëpunësve civilë dhe forcave të sigurisë shtetërore për të eliminuar sjelljet raciste dhe ksenofobike.

Ata gjithashtu inkurajojnë vendet e BE-së të krijojnë programe për kthimin e veprave kulturore ose në vendet e tyre të origjinës ose në institucione të tjera të përshtatshme kulturore dhe i kërkojnë Komisionit Evropian të lehtësojë dialogun për këtë qëllim.

Zero tolerancë ndaj urrejtjes në sport

Eurodeputetët këmbëngulin në një “qasje të tolerancës zero” ndaj racizmit, gjuhës së urrejtjes, dhunës në sport dhe i kërkojnë Komisionit dhe vendeve anëtare të miratojnë dënime efektive dhe të mbështesin viktimat, si dhe të mbrojnë atletët që denoncojnë racizmin ose flasin për diversitet, nga hakmarrja. Ata duan që Komisioni të zhvillojë udhëzime për të luftuar racizmin në sport në nivel lokal, kombëtar dhe evropian dhe të nxisë përfshirjen dhe respektin.

Citim

Salima Yenbou (Greens/EFA, FR), raportuese, tha: “Ne duhet të punojmë në mënyrë aktive kundër racizmit, në mënyrë që vajzat dhe djemtë tanë të mos kenë më nevojë të pyesin veten nëse kanë një vend në shoqëritë tona. Për të ndërtuar një të ardhme më të mirë, ne duhet të njohim dhe kuptojmë historinë tonë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që studentët të mësojnë më shumë rreth kolonializmit, skllavërisë, gjenocidit dhe të gjitha fenomeneve që pasojnë”. Ajo gjithashtu bëri thirrje që t’i jepet fund mediave që përhapin gjuhë raciste për migrantët dhe refugjatët, dhe përmbajtjet që janë qëllimisht ose pa dashje raciste.

Sfondi

Sipas Agjencisë së BE-së për të Drejtat Themelore, 45% e njerëzve me origjinë afrikano-veriore, 41% e romëve dhe 39% e njerëzve me origjinë afrikane Sub-Sahariane në Evropë përballen me diskriminim bazuar në prejardhjen e tyre etnike ose imigruese.

Sipas Eurobarometrit 2019, mbi gjysma e evropianëve besojnë se diskriminimi racor është i përhapur në vendin e tyre, me “Të jesh romë” (61% e të anketuarve), “Origjina etnike” (59%) dhe “Ngjyra e lëkurës” (59%). tre shkaqet kryesore të diskriminimit të identifikuara nga qytetarët.

Burimet