Të rejat

Lufta kunder segregimit të shkollave në Evropë përmes arsimit gjithëpërfshirës

Segregimi ose përqendrimi i fëmijëve në disavantazh në shkolla dhe klasa të veçanta dëmton mundësitë e tyre të të mësuarit dhe është shkelje e të drejtës së tyre për arsimim. Për të adresuar këtë, publikimi i Komisionerit të Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut shqyrton situatën e segregimit të shkollave në vendet anembanë Evropës dhe faktorët kryesorë që e shkaktojnë atë.

Raporti përshkruan gjithashtu parimet kryesore të një politike arsimore gjithëpërfshirëse. Kapitulli përfundimtar përshkruan zgjidhjet dhe sugjerimet e mundshme për avancimin e arsimit gjithëpërfshirës, ​​duke avokuar për një kuadër ligjor të plotë për një arsim gjithëpërfshirës dhe desegregues.

Lufta ndaj segregimit

Burimi