Të rejat

Modelet e segregimit të shkollave në Evropë

Duke përdorur informacionin nga Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve (PISA) 2018, ky raport ilustron se si sistemet e ndryshme demografike dhe arsimore në Evropë mund të ndihmojnë për të shpjeguar disa nga ndryshimet në segregimin midis vendeve.

Modelet e segregimit të shkollave në Evropë

Për shkak të efekteve të tij të mundshme në drejtësi dhe efikasitet ekonomik, segregimi i shkollave është një temë e rëndësishme në axhendën e politikave arsimore. Termi ‘segregim i shkollës’ i referohet ndryshimeve në aftësitë e nxënësve, statusin socio-ekonomik ose përkatësinë etnike ndërmjet shkollave. Vendosja e nxënësve në shkolla sipas këtyre kritereve mund të ketë një sërë efektesh në rezultatet e të nxënit. Së bashku me segregimin midis shkollave, disa sisteme arsimore përdorin gjithashtu klasifikimin e qartë të bazuar në aftësi në klasa të veçanta brenda shkollave, të cilat mund të kenë efekte të ndryshme në rezultatet e të nxënit.

Burim