Të rejat

Ne kemi organizuar shumë evente të shumëllojshme dhe frytdhënëse. Shpresojmë të jemi në gjendje të takohemi fizikisht në të ardhmen.

1-Hapja e projektit

2- Takimi i parë me projektin SMOOTH

3- Takimi i parë me projektin PIONEERD

4- Takimi i vlerësimit afatmesëm të Përfshirje për Shkollat

5- Seminari i Parë i Metodologjisë dhe Monitorimit të Projektit, së bashku me Ditën e parë të Koordinatorëve

6- Rritja e aksesit dhe përvetësimit të arsimit për të përmbysur pabarazitë

7- Takimi i parë konsorciumit, 25-26 tetor 2021

8- Përfshirje për Shkollat Shqipëri uron fillimin e vitit të ri shkollor 2021-2022, përmes vizitës në shkollën“Drita Çomo”.

9- Mbledhja e konsorciumit u mbajt më 14 dhjetor për detyrën e Paketës së Punës 1

10- Klasa e parë e shkollës së hapur në Shqipëri

11- Takimi i përditësimit të statusit së Projektit Mundt ë gjeni përskrimin e e dtajuar të eventeve këtu:

https://inclusion4schools.eu/category/events/passed/