Të rejat

Një udhëzues për të siguruar përfshirje dhe barazi në arsim

Përfshirja e të gjithë nxënësve dhe sigurimi që çdo individ të ketë mundësi të barabarta dhe të personalizuara për zhvillim arsimor është ende një sfidë në pothuajse çdo vend. Pavarësisht progresit të lavdërueshëm të bërë gjatë dy dekadave të fundit për të zgjeruar aksesin në arsimin bazë, nevojiten përpjekje të mëtejshme për të minimizuar barrierat ndaj të mësuarit dhe për të siguruar që të gjithë nxënësit në shkolla dhe mjedise të tjera mësimore të përjetojnë një mjedis të vërtetë gjithëpërfshirës.

Axhenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, me fokusin e saj për të mos lënë askënd prapa, ofron një mundësi unike për të ndërtuar shoqëri më gjithëpërfshirëse dhe të barabarta. Kjo duhet të fillojë me sistemet e arsimit gjithëpërfshirës.

Një-udhëzues-për-përfshirje-dhe-barazi-në-arsim