Të rejat

Pabarazitë në arritje dhe ndikimi i institucioneve arsimore

Pabarazitë në arritjet arsimore, si ato nga statusi socio-ekonomik (SES) dhe sfondi i migracionit, janë kryesore në axhendën politike sepse mendohet se ato jo vetëm pasqyrojnë ndryshmet në aftësi, por edhe në mundësi. Ulja e këtyre pabarazive nuk shihet vetëm si një detyrim moral për të përmirësuar jetën e këtyre fëmijëve, por gjithashtu tregon se shumë potencial nuk shfrtëzohet në shoqëritë moderne. Pabarazitë në arritjet arsimore ndryshojnë shumë midis vendeve, brenda vendeve me kalimin e kohës dhe brenda grupeve gjatë jetës së tyre (siç tregohet në një raport të mëparshëm ISOTIS: Rözer dhe Van de Werfhorst 2017). Megjithatë, vendet ndryshojnë shumë nga ato që identifikohen si aspekte thelbësore të sistemeve arsimore, si shpenzimet e tyre arsimore, pagat e mësuesve dhe cilësia e mësuesve, mosha e ndjekjes dhe madhësia e programeve profesionale, dhe ka të ngjarë që këto dallime mund të shpjegojnë pjesërisht pabarazitë në arsim. Për të studiuar se si politikat kombëtare formojnë pabarazitë arsimore, nevojitet informacion për një numër të madh studentësh në një grup të gjerë vendesh. Vitet e fundit, studimet krahasuese për vlerësimet e studentëve kanë pasuruar mundësitë për të mësuar mbi performancën e tyre në shumë shoqëri. Të dhënat me ndikim përfshijnë Përparimin në Studimin Ndërkombëtar të Leximit dhe Shkrimit-Këndimit (PIRLS), Trendet në Studimin Ndërkombëtar të Matematikës dhe Shkencës, Programin për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve (PISA) dhe Programin për Vlerësimin Ndërkombëtar të Kompetencave të të Rriturve (PIAAC). Këto vlerësime krahasuese bëjnë të mundur studimin e rezultateve akademike që variojnë nga klasa 4 deri në moshën madhore në matematikë, shkrim-këndim dhe shkencë.

Lexoni më shumë: https://staging-isotis-pë.framework.pt/site/assets/files/1466/d1_4_achievement_inequalities_and_the_impact_of_educational_institutions.pdf