Të rejat

Përfundon projekti PIONEERED, Hartimi i Rrugës Drejt Barazisë Arsimore me Praktika Pioneering

Pas një udhëtimi kërkimor trevjeçar, projekti PIONEERED po përfundon me sukses, duke hapur rrugën për përmirësimin e barazisë arsimore duke identifikuar masat e politikave të bazuara në kërkime dhe praktikat pioniere. Udhëhequr nga Universiteti i Luksemburgut, PIONEERED mblodhi së bashku një ekip të larmishëm studiuesish nga e gjithë Evropa për të thelluar në kompleksitetin e (pa)  barazisë arsimore në kontekste të ndryshme. Kjo përpjekje bashkëpunuese synonte të kuptonte faktorët që formojnë aksesin dhe pjesëmarrjen në arsim, duke pranuar njëkohësisht natyrën e shumëanshme të pabarazive dhe nevojën për zgjidhje të përshtatura.

Rëndësia e projektit qëndron në kontributin e tij në ndryshimin e prirjes në rritje të pabarazive arsimore brenda shoqërive post-industriale, ku arsimi luan një rol kryesor në përcaktimin e rezultateve të jetës si mundësitë e punësimit, pjesëmarrja politike, mirëqenia dhe shëndeti.