Të rejat

Permbledhje mbi përfshirjen në arsim

Barazia gjinore qëndron në qendër të arsimit gjithëpërfshirës dhe përpjekjeve për të siguruar mundësi të barabarta për të gjithë. Për të arritur përfshirjen dhe barazinë gjinore në dhe nëpërmjet arsimit, qeveritë duhet të eliminojnë paragjykimet gjinore nga kurrikulat dhe materialet mësimore, të zgjerojnë trajnimin e mësuesve në pedagogjinë transformuese gjinore dhe të nxisin mjedise të sigurta dhe gjithëpërfshirëse të të mësuarit për të siguruar që askush të mos mbetet pas. Adresimi i dallimeve të mbivendosura që krijojnë disavantazhe dhe margjinalizim mund të ndihmojë në ndërtimin e sistemeve arsimore më gjithëpërfshirëse dhe të barabarta.

https://inclusion4schools.eu/wp-content/uploads/2024/03/387889eng.pdf