Të rejat

Pikëpamjet e gjeneratës së re se si arsimi po i përgatit ata për epokën dixhitale gjatë COVID-19

Ky dokument paraqet rezultatet e Shtesë së Studimit Pilot për COVID-19, ku intervistat me fëmijë dhe të rinj u kryen midis nëntorit 2020 dhe shkurtit 2021 në Estoni, Gjermani, Greqi, Norvegji dhe Rumani, duke hetuar dhe krahasuar se si fëmijët dhe të rinjtë në vende të ndryshme përjetojnë dhe reflektojnë përdorimin e ICT në arsim gjatë pandemisë COVID-19.

Duke ndjekur qasjen e etnografisë bashkëpunuese të marrë në projektin European DigiGen, për të fituar njohuri mbi përvojat dhe perceptimet e fëmijëve dhe të rinjve për ICT në arsim gjatë pandemisë, është e rëndësishme të theksohet se fëmijët dhe të rinjtë janë të përfshirë në këtë kërkim si bashkë- studiuesit dhe ekspertët. Kështu, gjetjet nga ky studim pilot eksplorues shërbejnë mbi të gjitha për zhvillimin dhe përshtatjen e mëtejshme të instrumenteve për sondazhin kryesor mbi temën e ICT në arsim. Megjithatë, ky punim ka për qëllim kryesisht të ofrojë njohuri mbi përvojat dhe reflektimet e fëmijëve dhe të rinjve dhe të sigurojë më tej që zëri i tyre të dëgjohet.

Burimi: https://www.digigen.eu/wp-content/uploads/2021/09/The-younger-generations-views-on-how-their-education-is-preparing-them-dor-the-digital-age-against-the-background-of-COVID-19-DigiGen-working-paper-no.-5.pdf