Të rejat

Portali i shkëmbimit dhe i lidhjes së njohurive të projektit Përfshirje X Shkollat

Të mësojmë së bashku për një edukim më të mirë!

Projekti Përfshirje X Shkollat ka krijuar një hapësirë ​​online, një portal lidhjesh dhe shkëmbimi njohurish që synon të bashkojë aktorët kryesorë në sistemin arsimor për të shkëmbyer përvojat dhe praktikat më të mira.

Kë po kërkojmë: shkolla, programe, organizata dhe individë që punojnë me fëmijë të disavantazhuar.

Portali mund të aksesohet në: https://i4sportal.movelex.hu/