Të rejat

Promovimi i diversitetit dhe përfshirjes në shkolla në Evropë

Trajtimi i diskriminimit dhe disavantazheve në shkolla kërkon një fokus në arsimin më të barabartë dhe gjithëpërfshirës që merr parasysh nevojat specifike dhe të shumëanshme të secilit nxënës.

Rëndësia e vlerësimit të diversitetit dhe përfshirja e të gjithë nxënësve në arsim dhe trajnim njihet gjerësisht në dokumentet kyçe të politikave të BE-së, duke përfshirë strategjitë e BE-së për barazinë të lidhura me bazat e diskriminimit të listuara në Traktatin për Funksionimin e Bashkimit Evropian. Megjithatë, shumë prova tregojnë se ka dallime të vazhdueshme në barazinë e aksesit arsimor, përvojës dhe rezultateve kur shikohen nxënës me karakteristika të ndryshme personale dhe sociale, të lidhura me gjininë, përkatësinë etnike, prejardhjen e migrimit, fenë, aftësinë e kufizuar, statusin socio-ekonomik, orientimi seksual etj.

Promovimi i diversitetit dhe përfshirjes në shkolla në Evropë