Të rejat

Romët vazhdojnë të përballen me diskriminim në arsim

Përtej përcaktimit të kufijve, njëfarë ideje për shtrirjen e anticiganizmit në Republikën Çeke u bë e qartë në raportin e Komisioneres së atëhershme për të Drejtat e Njeriut të Këshillit të Evropës, Dunja Mijatović, pas vizitës së saj në shkurt 2023. Madhësia e detyrës përpara dhe ajo që nevojitet për të ecur përtej retorikës është e shprehur në raportin e saj.

Komisionerja shprehu shqetësimin e saj të thellë se “progresi i prekshëm në avancimin e të drejtave të romëve dhe trajtimin e barabartë të tyre ka munguar në masë të madhe”; që romët vazhdojnë të përballen me diskriminim në arsim, strehim, punësim dhe ndërveprimet e tyre me policinë; dhe se zbatimi i politikave dhe legjislacionit u pengua nga fragmentimi i përgjegjësive dhe shpërndarja e kompetencave ndërmjet qeverisë së shtetit dhe autoriteteve rajonale dhe komunale.

Më shumë se 15 vjet pas vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në çështjen D.H. dhe të tjerët kundër Republikës Çeke, Komisioneri konstatoi se progresi mbeti minimal dhe se nuk kishte pasur “asnjë reduktim të nxënësve romë në klasa të veçanta, as të ndarjes së tyre brenda klasave dhe shkollave të rregullta, gjatë pesë viteve të fundit.”

Lidhur me strehimin, Komisioneri Mijatović zbuloi se pasoja e viteve të diskriminimit dhe neglizhencës së qëllimshme ishte se “shumë romë vazhdojnë të jetojnë në banesa të papërshtatshme, gjë që mund të çojë në situata që cenojnë seriozisht jetën e tyre private dhe familjare, si dhe të drejtën e tyre për shëndetin dhe në disa raste e drejta e tyre për jetë vihet në rrezik”.

Burim