Të rejat

Shqipëria dënohet nga Gjykata e Strasbourg-ut për Segregimin e Nxënësve

Lexoni vendimin e plotë të gjykatës këtu: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabvieë%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-217624%22]}

Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut në Strasburg shpalli qeverinë shqiptare fajtore për diskriminim për segregimin e fëmijëve romë dhe egjiptianë në një shkollë fillore në qytetin e Korçës.

Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut shpalli shtetin shqiptar fajtor për shkeljen e masave kundër diskriminimit në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut duke segreguar fëmijët pjesë të minoriteteve rome dhe egjiptiane në shkollën fillore Naim Frashëri në qytetin juglindor të Korçës.

Gjykata urdhëroi qeverinë shqiptare të paguajë dëmshpërblim prej 4500 euro për pesë familjet, të cilat ngritën padi në vitin 2017 përmes Qendrës Evropiane për të Drejtat e Romëve.

“Aplikantët janë 18 shtetas shqiptarë të etnisë rome dhe egjiptiane, të cilët së bashku përbëjnë gjashtë familje. Ata jetojnë në Korçë (Shqipëri)”, thuhet në vendim.

Ai tha se aplikantët u ankuan se seksioni i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut që ndalon diskriminimin po shkelej “për shkak të mbipërfaqësimit të nxënësve egjiptianë dhe romë në shkollën Naim Frashëri”.

Në një vit mesatarisht, nxënësit romë dhe egjiptianë përbëjnë nga 89 deri në 100 për qind të fëmijëve të regjistruar në shkollën Naim Frashëri, sipas paditësve, edhe pse këto komunitete janë pakicë në Korçë.

Gjykata tha se autoritetet shqiptare nuk kanë ndërmarrë hapa për të shmangur përqendrimin e fëmijëve romë dhe egjiptianë në këtë shkollë, pavarësisht vendimit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit për të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për përmirësimin e situatës.

Shkolla Naim Frashëri nuk është e vetmja shkollë e segreguar në Shqipëri, sipas aktivistëve të komunitetit rom dhe egjiptian, të cilët thonë se problemi ekziston edhe në institucione të tjera arsimore publike në Shkodër, Berat dhe Elbasan.

Një raport monitorues i Këshillit të Europës në vitin 2020 identifikoi ndarjen de facto të nxënësve romë dhe egjiptianë si problem në disa shkolla në Shqipëri.

“Ndarja strukturore de facto e nxënësve romë dhe egjiptianë në shkolla ende ndodh në disa vende,” thuhet në raport.

Burimi i informacionit: https://balkaninsight.com/2022/05/31/albania-fined-by-strasbourg-court-for-segregating-schoolchildren/#:~:text=The%20European%20Court%20of%20Human%20Rights%20on%20Tuesday%20found%20the,south%2Deastern%20city%20of%20Korca