Të rejat

SITUATA E ROMËVE NË EVROPË

  • Vetëm 53% e fëmijëve të vegjël romë ndjekin arsimin e hershëm.
  • 63% e romëve të moshës 16-24 vjeç nuk janë të punësuar, nuk janë në arsim apo trajnim.
  • Vetëm 18% e romëve kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë ose më të lartë.
  • Një në tre fëmijë romë ndjek mësimet ku shumica e shokëve të klasës janë romë.
  • Vetëm 39% e jo-romëve do të ndiheshin rehat nëse fëmijët e tyre do të kishin shokë të klasës romë.
  • Dy të tretat e romëve dhe udhëtarëve të moshës 18–24 vjeç e lënë shkollën herët me maksimumin arsim të mesëm të ulët.
  • Shifrat për romët dhe udhëtarët e moshës 30-34 vjeç që arrijnë arsimin e lartë në 2019 janë afër zeros.

1- Trajnimi ne Arsim dhe Mesimi pergjate jetes