Të rejat

TË KUPTOJMË TË TJERËT, RESPEKTIMI I DIVERSITETIT

Si mund të ndihmojnë shkollat ​​në ndryshimin e perceptimeve të diversitetit, në mënyrë që ai të konsiderohet si një burim për të bashkuar njerëzit dhe jo si një problem? Si mund të punojmë më mirë me ndryshimet në jetën shkollore? Si mund të kontribuojnë fëmijët dhe të rinjtë si partnerë për të ndihmuar në formimin e praktikave për të përshtatur diversitetin?

Këto janë temat e projektit Youth MIND Education (yMIND), i cili ka bashkuar katër vende evropiane – Austri, Bullgari, Gjermani dhe Greqi – për të punuar së bashku me fëmijët dhe të rinjtë mbi diversitetin në shkolla. Edhe pse diversiteti ka qenë prej kohësh një temë kryesore si në klasë ashtu edhe në jetën shkollore në tërësi, duke pasur parasysh kërkesat e shumta të shkollave sot, diversiteti nuk është gjithmonë një prioritet. Mësuesit dhe nxënësit kanë nevojë për kohë dhe hapësirë ​​të mjaftueshme për t’u marrë me diversitetin në rritje, në mënyrë që të krijojnë struktura që lehtësojnë rezultatet pozitive. Nëse kjo mund të ndodhë, ekziston një mundësi për zhvillimin e një kulture të larmishme të karakterizuar nga respekti reciprok, vlerësimi dhe barazia. Qëllimi i tyre kryesor është të promovojnë kulturën e një shkolle të hapur, të angazhojnë të gjithë në bashkëpunim të ndërgjegjshëm për diversitetin dhe të ndihmojnë shkollat ​​që ta zhvillojnë më tej këtë kulturë – duke krijuar një mjedis integrues të të mësuarit që promovon pranimin dhe respektin për të tjerët. Fëmijët janë fuqizuar të kuptojnë më mirë diversitetin, të angazhohen në mënyrë aktive me stereotipet, të marrin një qëndrim të qartë kundër diskriminimit dhe të praktikojnë respekt dhe guxim moral.

“Të ndihmosh fëmijët dhe të rinjtë të zhvillojnë aftësi në të kuptuarit ndërkulturor dhe në luftimin e diskriminimit nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme se tani, si në Evropë dhe në mbarë botën. Aktivitetet e yMIND kanë ofruar një kornizë për fëmijët që të përfshihen në biseda rreth çështjeve që kanë të bëjnë me ta: ngacmimi, ngacmimi seksual, dhuna në familje, diskriminim racor. Nëpërmjet yMIND të rinjtë kanë zhvilluar aftësi në komunikim, debat dhe të menduarit kritik për të trajtuar problemet reale në jetën e tyre dhe për të filluar per te gjetur zgjidhje. Zhvillimi i zërit të nxënësit në këtë mënyrë ka qenë një zbulim, jo ​​vetëm për të rriturit që punojne me ta, por dhe për vetë fëmijët dhe të rinjtë. Në kuadër të projektit, disa kanë ndërmarrë veprime në jetën e tyre personale për të kundërshtuar diskriminimin me të cilin janë përballur. Edhe për praktikantet, vlera e zërit të nxënësit është përforcuar. Nuk duhej që mësuesi t’u imponojë një kornizë morale nxënësve të tyre: përkundrazi, duke sjellë këndvështrimet e të rinjve në qender te vemendjes, ka qenë e qartë se ata tashmë kanë një kornizë morale të tyren, me një ndjenjë të mprehtë të asaj që është e drejtë dhe e gabuar. Shpesh, është bashkëpunimi nga bota e të rriturve që të rinjtë kanë nevojë për të ndihmuar në rregullimin e gjërave – yMIND ka ndihmuar në mbylljen e këtij hendeku. Ndërhyrjet kanë treguar potencialin për të ndërtuar një konsensus midis bashkëmoshatarëve kundër bullizmit dhe diskriminimit, duke pasur parasysh kohën për reflektim dhe udhëzime në dialog dhe debat. Duke qenë se nxënësve u është dhënë liria për të diskutuar, atyre u është dashur të mësojnë edhe sjelljet e duhura, të tilla si të mos ndërpresin dhe të tregojnë respekt për pikëpamjet e të tjerëve. Kjo ka qenë pjesa më sfiduese e projektit për praktikuesit dhe trajnerët, dhe megjithatë pjesa e yMIND që ofron vlerën më të madhe. Me aftësi të përmirësuara në komunikim, fëmijët dhe të rinjtë janë më të aftë jo vetëm për të trajtuar çështjet e mbuluara nga yMIND, por këto aftësi kanë potencialin për të mbështetur mësimin e tyre më gjerësisht. Për praktikuesin, aktivitetet e yMIND përputhen ngushtë me bazën e provave për pedagogji efektive, duke zhvilluar zakone të mira për të mësuar, si bashkëpunimi, aktivizimi i nxënësve si zotërues të mësimit të tyre dhe krijimi i lidhjeve midis të mësuarit dhe jetës së tyre jashtë shkollës. Në vetvete, ai përbën një element të dobishëm për zhvillimin profesional dhe ofertën mësimore të çdo shkolle ose autoriteti. Aty ku shkollat ​​dhe politikëbërësit kanë barazinë dhe diversitetin në axhendë, po veprojnë për të reduktuar bullizmin dhe diskriminimin gjinor dhe po kërkojnë të sjellin fëmijë dhe të rinj të etnive dhe feve të ndryshme, yMIND ofron strategji të vlefshme.”

Me shume informacion.