Të rejat

Të mësuarit gjithëpërfshirës gjatë gjithë jetës në qytete: Politika dhe praktika për grupet vulnerabël

Shumë pjesë të këtij botimi iu drejtuan grupeve specifike të cenueshme duke analizuar rrethanat e tyre, duke paraqitur shembuj të politikave dhe praktikave ekzistuese në nivel qyteti që synojnë ato grupe dhe duke përfunduar me një sërë rekomandimesh për të rritur përfshirjen e tyre në të mësuarit gjatë gjithë jetës. Pavarësisht dallimeve të rëndësishme, ekziston një e përbashkët midis grupeve: rreziku i përjashtimit nga mundësitë e të mësuarit. Është gjithashtu e vërtetë se, në një nivel të gjerë, ka më shumë kompleksitet në mënyrën se si individët përjashtohen nga mësimi dhe shumë prej tyre përjetojnë më shumë se një formë të disavantazhit individual dhe të situatës. Siç kanë treguar disa nga shembujt e paraqitur në këtë botim, një politikë ose praktikë e të mësuarit gjatë gjithë jetës mund të mbështesë njëkohësisht përfshirjen e grupeve të ndryshme vulnerabël. Për më tepër, iniciativat e të mësuarit gjatë gjithë jetës mund të përmirësojnë dobësitë e shkaktuara nga faktorët e vendndodhjes nëse synojnë gjithashtu zhvillimin e komunitetit.

Të mësuarit gjithëpërfshirës gjatë gjithë jetës