Të rejat

Fillon Projekti Përfshirje për Shkollat

Pavarësisht krizës së Covid-19, projekti Horizont 2020, Përfshirje për Shkollat (PërfshirjexShkollat), (Partneriteti Shkollë-Komunitet për Ndryshimin e Pabarazisë dhe Përjashtimit: Praktikat Transformuese të Shkollave të Segreguara) filloi me sukses në 1 nëntor 2020.

Konsorciumi drejtohet nga Kolegji Teologjik John Wesley (Hungari).

Anëtarë të tjerë të konsorciumit janë: Qendra Rajonale për Informim dhe Zhvillim Shkencor (Hungari), C.E.G.A. Fondacioni (Bullgari), Universiteti J. Selye (Sllovaki), Shoqata e Bamirësisë Oltalom (Hungari), Shoqata Kombëtare e Jetimëve të Shqipërisë (Shqipëri)

Projekti i filluar kohët e fundit PërfshirjexShkollat synon të luftojë kundër logjikës së përjashtimit në arsim dhe kundër (ri) prodhimit sistematik të pabarazive në shkolla dhe komunitete të segreguara.

Objektivat qendrorë të aksionit të propozuar janë të mbështesin dhe koordinojnë shkollat ​​e komunitetit dhe të krijojnë një hapësirë dhe kulturë të bashkëveprimit ndërmjet komuniteteve të ndryshme duke iniciuar dhe koordinuar konvergjencat dhe sinergjitë e komuniteteve lokale, rajonale dhe transnacionale.

Ndikimi i pritshëm i projektit të propozuar është të kontribuojë në nismat dhe ndërhyrjet evropiane që synojnë përmbysjen e pabarazive.

Konsorciumi i projektit PërfshirjexShkollat do të bashkëpunojë krah për krah me projekte Horizont 2020 – për Kërkim dhe Inovacion nga rajoni i Evropës Qendrore.

Për shkak të pandemisë, takimi i hapjes u mbajt në internet në 11 nëntor.

Të gjithë anëtarët e konsorciumit morën pjesë në konferencë ku organizatat prezantuan kontributin e tyre profesional dhe ndanë vizionet e tyre në lidhje me Paketat e Punës për të cilat ata janë përgjegjës.

YJu mund të ndiqni veprimet profesionale dhe aktivitetet e vazhdueshme të projektit në këtë portal në internet.

Burimi i fotos: Igazgyöngy Alapítvány