Të rejat

Trajtimi i segregimit në shkolla: promovimi i përfshirjes së komuniteteve rome

Në shumë vende evropiane, segregimi i shkollave mbetet një problem serioz, ku komunitetet rome janë të ndikuar në mënyrë disproporcionale.

Sfidat me të cilat përballen komunitetet rome

Margjinalizimi social dhe paragjykimi afatgjatë ndaj romëve ka rezultuar në pabarazi të konsiderueshme arsimore. Për shkak të aksesit të kufizuar në shkollim cilësor, shumë fëmijë romë përballen me shkallë më të madhe të braktisjes së shkollës (70 % krahasuar me 9.7 % në pjesën tjetër të popullsisë). Pavarësisht disa përmirësimeve – kryesisht në arsim – Evropa ka ende një rrugë të gjatë për të bërë për të arritur barazi reale për romët. Ndërsa margjinalizimi vazhdon, shumë prej tyre vazhdojnë të përballen me një kombinim të diskriminimit, anti-ciganizmit dhe përjashtimit socio-ekonomik. Këto vështirësi pengojnë brezat e njëpasnjëshëm të ngjiten në shkallët shoqërore dhe kështu vazhdojnë ciklin e varfërisë.

Evropa merr masa

Institucionet evropiane kanë trajtuar në mënyrë aktive çështjen e barazisë, përfshirjes dhe pjesëmarrjes së romëve dhe promovojnë aksesin në arsim cilësor veçanërisht për nxënësit e pafavorizuar, për shembull përmes iniciativës Rrugët e Suksesit në Shkollë.

Aksesi në edukimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme, standardet e larta të mësimdhënies për të gjithë, ndihma e synuar për fëmijët në rrezik përjashtimi dhe programet e diversitetit janë disa nga masat kryesore të përdorura për të luftuar për përfshirjen e fëmijëve romë. Kjo kërkon që shtetet anëtare të aplikojnë masa universale dhe që synojnë garantimin e aksesit të barabartë në arsim për nxënësit romë.

Nga politikat në praktikë

Disa projekte dhe iniciativa në të gjithë Evropën trajtojnë paragjykimet dhe ndarjen etnike në shkolla kundër fëmijëve romë. Organizata Amalipe në Bullgari punon për të promovuar dialogun ndëretnik dhe tolerancën midis romëve dhe popullatës tjetër. Organizata punon me një rrjet prej rreth 300 shkollash për të reduktuar shkallën e braktisjes së shkollës, për të futur arsimin ndërkulturor dhe për të ngritur statusin arsimor të romëve.

Projekti INSCHOOL (Shkollat ​​gjithëpërfshirëse: Bërja e një ndryshimi për fëmijët romë) mbështet hartimin dhe zbatimin e politikave kombëtare të arsimit gjithëpërfshirës dhe praktikave inovative të arsimit gjithëpërfshirës në gjashtë vende.

Foto: Dusan Petkovic / Adobe Stock

Burimi