D6.1. Plani i Komunikimit dhe Shpërndarjes

Rezultati D6.1 Plani i Komunikimit dhe Shpërndarjes trajton strategjinë e komunikimit dhe shpërndarjes së projektit PërfshirjexSHkollat gjatë kohëzgjatjes së tij prej 48 muajsh dhe ofron standarde për komunikimin e brendshëm dhe të jashtëm, online dhe offline të projektit dhe shërben si një koncept gjithëpërfshirës për aktivitetet e shpërndarjes së bashku me mjetet e shfrytëzimit. Kjo […]

D7.1 – Plani i Sigurimit të Cilësisë

Produkti në fjalë përshkruan procedurën me të cilën të gjitha detyrat e projektit PërfhirjexShkoolat do kontrollohen për cilësinë gjatë kohëzgjatjes së projektit. Plani i Sigurimit të Cilësisë (QAP) përcakton procedurën e vlerësimeve  të brendshme të cilësisë dhe përshkruan lidhjen e këtyre procedurave me njëra-tjetrën. Ofruesi përcakton afatet kohore, të cilat duhet të ndiqen nga partnerët […]

1dokument i shkarkuar