Të rejat

10 Arsye për Shkolla Gjithperfshirse

Gjithperfshirja fillon me besimin se të gjithë fëmijët duhet të kenë qasje të barabartë në arsim dhe duhet të mësojnë së bashku me bashkëmoshatarët e tyre të një moshe. Zbuloni të gjitha 10 arsyet pse shkollat inkluzive janë të mira për fëmijët dhe komunitetin në përgjithësi.

  1. Të gjithë fëmijët kanë qasje të barabartë në arsim.
  2. Të gjithë fëmijët mësojnë së bashku me bashkëmoshatarët e tyre të një moshe.
  3. Fokusi i arsimit është në aftësitë e fëmijës, jo në aftësitë e kufizuara.
  4. Fëmijët bëhen të pranueshëm dhe të kuptueshëm ndaj aftësive, talenteve, personaliteteve dhe nevojave të njëri-tjetrit.
  5. Marrëdhënie dhe miqësi e rëndësishme zhvillohen kur studentët kalojnë kohë cilësore me njëri-tjetrin.
  6. Nxënësit zhvillojnë vetëbesim në aftësinë e tyre për të ndërlidhur me njëri-tjetrin dhe botën përreth tyre.
  7. Mësuesit në shkollat gjithperfshirese janë të trajnuar mirë dhe të kualifikuar për të ofruar kurrikulën e përshtatur për studentët duke përdorur aktivitete të ndryshueshme sipas nivelit të aftësive.
  8. Përveç mësuesit në klasë, studentët me aftësi të kufizuara mbështeten nga mësues të edukimit të posaçm, ndihmës të posaçëme dhe specialistë të tilla si Terapistët e Gjuhës/Oratorike.
  9. Në shkollat gjithperfshirese, disponohen burime të ndryshme dhe teknologji asistuese për studentët në një përpjekje për të arritur dhe mësuar të gjithë nxënësit.
  10. Shkollat gjithperfshirese vlerësojnë kontributin dhe pjesëmarrjen e tërë komunitetit, jo vetëm të studentëve. Të gjithë janë të mirëpritur!

Burim